Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkün Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik ilkesi gibi ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılapları aşağıda okuyabilirsiniz..


Cumhuriyetçilik İlkesi İle Yapılan İnkılaplar


TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması
Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
Siyasi partilerin kurulması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1934)
Ordunun siyasetten ayrılması (1924)


Milliyetçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar


Milli bir Türk Devletinin kurulması
TBMM’nin açılması (1920)
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması (1926)
Türk Tarih Kurumunun kurulması(1931)
Türk Dil Kurumununkurulması (1932)
Kapitülasyonların kaldırılması
Bağımsız gümrük politikasının uygulanması
Yabancılara ait iktisadi kuruluıların ulusallaıtırması
Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
Okullarda derslerin Türkçe okutulması


Halkçılık İlkesi İle Yapılan İnkılâplar


TBMM’nin açılması (1920)
Cumhuriyetin ilanı (1923)
Soyadı Kanunun çıkarılması (1934)
Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1934)
Millet mektepleri ve Halkevlerinin açılması
Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (1925)
Aşar vergisinin kaldırılması (1925)
Toplumda ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (1934)


Devletçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar


Bazı özel Türkkuruluılarının devletleıtirilmesi
Milli Korunma Kanunu
Yabancılara ait ekonomikkuruluıların devletleıtirilmesi
Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beı yıllık sanayi planlan)
Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank, Etibank)


Laiklik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar


Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).
Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).
3 Mart 1924ıte ıer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet iıleri Baıkanlııı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüıü kuruldu.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öıretim Birliıi Kanunu) çıkartıldı (3 Mart 1924).
Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).
Medeni Kanun kabul edildi (17 ıubat 1926).
Şapka inkılâbı yapıldı (1925).
“Devletin dini ıslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).
Milletvekillerinin yemin şekli değiştirildi (10 Nisan 1928).
Altı Atatürk ilkesi anayasaya girdi (5 ıubat 1937).

244

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top