Atatürk İlkeleri ve İnkilapları Arasındaki İlişki

Atatürk İlkeleri ve İnkilapları Arasındaki İlişki

Atatürkün ilke ve ilkilapları birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahiptir. Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri’ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir.

Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır.

Atatürk ilke ve inkılapları birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu yüzden bazı inkılaplar (yenilikler) yalnızca bir ilke ile ilgili değil birkaç ilkeyle yakından ilişkilidir.

Bütün yeniliklerin asıl kaynağı ve dayandığı temel ilke inkılapçılık ilkesidir. Çünkü, inkılapçılık kelimesi “yenilikçilik” anlamını taşıdığından Atatürk’ün yapmış olduğu bütün yenilikleri kapsamaktadır.

Örnek vermemiz gerekirse:

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar

TBMM’nin açılması
Saltanatın kaldırılması
Cumhuriyetin ilanı
Siyasal partilerin kurulması
1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
Ordunun siyasetten ayrılması

Laiklik ilkesi ile ilgili inkılaplar

Saltanatın kaldırılması
Halifeliğin kaldırılması
Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
Tekke ,zaviye ve türbelerin kapatılması
1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması.
1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi
Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
Medreselerin kapatılması
Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

Halkçılık ilkesi ile ilgili inkılaplar

Cumhuriyetin İlanı
Aşar Vergisinin kaldırılması
Medeni Kanun’un kabulü
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü
İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumu’nun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi)

Milliyetçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar

Yeni Türk Devleti’nin kurulması
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
Kapitülasyonların kaldırılması
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi
Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

Devletçilik ilkesi ile ilgili inkılaplar

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması
Etibank’ın kurulması
Denizbank’ın kurulması
Sümerbank’ın kurulması
Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması
Ekonominin millileştirilmesi

İnkılapçılık ilkesi ile ilgili inkılaplar

Şapka Kanunu’nun çıkarılması
Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler
Latin Alfabesi’nin kabulü
Latin Rakamları’nın kabulü
Takvim,saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması
Tevhid-i Tedrisat kanunu (Eğitim ve Öğretim Birliği Yasası)

257

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top